Podmínky služby

Na používání služby GotCashBack.com se vztahují následující podmínky.

Datum účinnosti: 5. června 2020

Používáním Služby souhlasíte s tím, že budete dodržovat podmínky těchto Podmínek použití (dále jen „Podmínky“) a budete jimi právně vázáni, jak jsou vám, uživateli, předloženy bez jakýchkoli změn. Tyto podmínky upravují váš přístup ke Službě a její používání a představují závaznou právní dohodu mezi vámi a GotCashBack.com. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím Službu. Vaše dohoda s námi ohledně dodržování těchto podmínek nabývá účinnosti okamžitě po zahájení používání služby.

autorská práva

Obsah stránky, organizace, grafika, design, kompilace a další záležitosti související se Službou jsou chráněny příslušnými autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími vlastnickými právy (včetně, ale bez omezení na duševní vlastnictví). Kopírování, redistribuce, používání nebo zveřejňování jakýchkoli takových záležitostí nebo jakékoli části Služby je přísně zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva k žádnému obsahu, dokumentu nebo jiným materiálům prohlíženým prostřednictvím Služby. Zveřejnění informací nebo materiálů na Službě nepředstavuje vzdání se jakéhokoli práva na takové informace a materiály.

Omezená licence a povolená použití

Je vám udělena nevýhradní, nepřenosná, odvolatelná licence (a) pro přístup ke Službě a její používání přísně v souladu s touto Smlouvou; (b) používat Službu výhradně pro interní, osobní, nekomerční účely; a (c) tisknout diskrétní informace ze Služby výhradně pro interní, osobní, nekomerční účely a za předpokladu, že budete dodržovat všechna autorská práva a další zásady v nich obsažené. Žádnou tištěnou ani elektronickou verzi jakékoli části Služby nebo jejího obsahu nesmíte za žádných okolností použít v žádném soudním sporu nebo rozhodčím řízení.

Omezení a zákazy použití

Vaše licence pro přístup ke Službě a její používání a jakékoli informace, materiály nebo dokumenty (souhrnně definované jako „Obsah a materiály“) v nich obsažené podléhají následujícím omezením a zákazům používání: Nesmíte používat Službu ani žádné materiály získané z Služba pro vývoj, jako součást jakéhokoli informačního, úložného a vyhledávacího systému, databáze, informační báze nebo podobného zdroje (v jakémkoli nyní existujícím nebo později vyvinutém médiu), který je nabízen ke komerční distribuci jakéhokoli druhu, včetně prodeje , licence, leasing, pronájem, předplatné nebo jakýkoli jiný komerční distribuční mechanismus.

Přesnost informací

I když se snažíme poskytovat přesné informace, berete na vědomí, že přesnost poskytnutých informací není zaručena a neneseme odpovědnost.

Heslo a zabezpečení

Jako registrovaný uživatel Služby můžete obdržet nebo zřídit uživatelské jméno a jedno nebo více hesel. Jste výhradně odpovědní za zachování důvěrnosti a bezpečnosti svého hesla (hesel) a účtu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste individuálně a plně odpovědní za všechny akce a příspěvky provedené z vašeho účtu. Žádné účty, které vytvoříte, nejsou přenosné. Souhlasíte s tím, že nás okamžitě upozorníte, pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu.